Logo Light Cup 2019
live-news-icon

Live News

§1
Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem Turnieju "Light Cup 2019" jest Krajowa Federacja Sportów Elektronicznych, ul. Mościckiego 106, 33-100 Tarnów, NIP: 9930662579 REGON: 366830979 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 668848 (zwany dalej organizatorem), w ramach którego organizowany jest turniej e-sportowy.
 2. Administratorem danych osobowych przekazanych przez użytkowników jest Krajowa Federacja Sportów Elektronicznych, ul. Mościckiego 106, 33100 Tarnów, NIP: 9930662579 REGON: 366830979 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 668848.
 3. Udział w Turnieju jest równoznaczny z całkowitą akceptacją poniższego regulaminu.
 4. W przypadku kwestii spornych lub zaistnienia sytuacji nieobjętych regulaminem decyzję podejmują Organizator, lub osoby wyznaczone przez niego.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe względem uczestników oraz gości wydarzenia, które wystąpią przed po lub podczas trwania Wydarzenia.
 6. Uczestnicy biorą udział w Wydarzeniu dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
 7. Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku oraz materiałów sporządzonych z jego udziałem na potrzeby promocji Turnieju na wszystkich nośnikach i we wszystkich mediach.
 8. Uczestnicy zobowiązani są do zachowywania zgodnego z zasadami Fair Play. Niedopuszczalne jest m.in. używanie wulgaryzmów, nieprzyzwoitych gestów, aktów agresji oraz wandalizmu.
 9. Każdy uczestnik Turnieju jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem i dalsze działania rejestracyjne może kontynuować po zaakceptowaniu regulaminu.
 10. Łamanie zapisów regulaminu skutkuje natychmiastowym usunięciem uczestnika z Turnieju oraz pociągnięciem go do ewentualnej odpowiedzialności finansowej lub cywilnej.
 11. Wszelkie materiały sporządzone w trakcie Turnieju są własnością organizatora i nie mogą być wykorzystywane bez jego zgody.
 12. Główną oficjalną metodą komunikacji w ramach Turnieju jest Centrum wsparcia – Support KFSE dostępny w domenie internetowej support.kfse.pl
 13. Organizator będzie komunikować się z Uczestnikami wydarzenia przy pomocy oficjalnego wydarzenia facebook zlokalizowanego pod adresem internetowym https://www.facebook.com/events/481415879318279 oraz przez oficjalne informację przekazane za pośrednictwem strony turnieju, która zlokalizowana jest pod adresem internetowym mixarena.pl
 14. W przypadku ogłaszania Wydarzenia w Serwisie Facebook Organizator oświadcza, że Wydarzenie nie jest w żaden sposób sponsorowane, popierane, zarządzane ani powiązane z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook®. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za Wydarzenie. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Wydarzeniem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności nie wpływa na odpowiedzialność Organizatora wobec uczestnika Wydarzenia w związku z jego udziałem w Wydarzeniu.
 15. Organizator Turnieju zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, usunięcia, lub zmiany regulaminu, bez wcześniejszego poinformowania. Dodatkowo, Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania sporów nie tylko w oparciu o obowiązujące przepisy, jeśli ma to służyć zapewnieniu uczciwej gry i utrzymaniu sportowego ducha rywalizacji.
 16. Jeśli jakikolwiek punkt niniejszego regulaminu zostanie uznany całkowicie lub częściowo nieważny lub niewykonalny z jakiegokolwiek powodu, to nie narusza to ważności pozostałych postanowień niniejszego dokumentu. Nieważne lub niewykonalne postanowienie należy zastąpić postanowieniem ważnym, którego treść jest możliwie zbliżona do postanowienia nieważnego i niewykonalnego.
 17. Zawartość protestów, etykiet wsparcia, dyskusji lub jakichkolwiek innych korespondencji z organizatorami oraz administracją Turnieju jest uznawana za ściśle poufną. Publikacja takich materiałów bez pisemnej zgody dyrekcji turnieju jest zabroniona.
 18. Wszyscy Uczestnicy oraz goście Wydarzenia zobowiązują się zachowywać w odpowiedni sposób, oraz z szacunkiem w stosunku do innych Uczestników, widzów, prasy oraz Organizatora i innych osób wspierających przebieg wydarzenia. Świecenie przykładem jest nieodłączną częścią bycia Uczestnikiem.
 19. Organizator nie jest odpowiedzialny za wszelkie uzgodnienia uczestników ani nie zgadza się egzekwować jakichkolwiek porozumień pomiędzy indywidualnymi graczami lub drużynami. Organizacja rozgrywek odradza zawierania tego typu porozumień, a uzgodnienia, które są sprzeczne z zasadami wymienionymi w tym dokumencie, nie są pod żadnym pozorem dozwolone.
§2
Zawodnicy
 1. Zawodnikiem nazywamy każdego Uczestnika Turnieju "Light Cup 2019".
 2. Kapitanem drużyny nazywamy osobę, która zgłosiła drużynę do turnieju.
 3. Kapitan może przekazać uprawnienia innemu zawodnikowi drużyny, lecz należy to zgłosić Organizatorowi.
 4. Wszelkie ustalenia pomiędzy drużyną a Organizatorem, rozstrzygane są pomiędzy Organizatorem a kapitanem drużyny.
§3
Warunki wzięcia udziału w Turnieju
 1. W Turnieju mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły piętnasty rok życia, lecz wyłącznie za pisemną zgodą opiekunów prawnych osoby fizyczne, które ukończyły najpóźniej w dniu rozpoczęcia Wydarzenia 15 roku życia. Zgoda na udział niepełnoletniego w Turnieju stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. W celu wzięcia udziału w Turnieju koniecznym jest wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Turnieju, zgodnie z odpowiednimi funkcjonalnościami udostępnionymi w formularzu rejestracyjnym Turnieju.
 3. W Turnieju można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
 4. W Turnieju mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Turnieju (w tym: sponsorzy, patroni, partnerzy), a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 5. Wyrażenie zgód określonych w Regulaminie jest całkowicie dobrowolne, jednak brak zgody na postanowienia regulaminu i brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia Turnieju uniemożliwia wzięcie udziału w Turnieju. Udzielenie wspomnianych zgód jest niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia turnieju.
 6. Nazwy, tagi oraz inne materiały związane z Uczestnikami Turnieju nie mogą zawierać słów, znaków, skrótów i obrazów powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe, szerzące nienawiść, dyskryminację rasową/seksualną itp. Uczestnicy nie przestrzegający tego punktu zostanie upomniany, a jeśli nie dostosuje się, po 24 godzinach rozpoczęte zostaną czynności usunięcia Uczestnika/ów z Turnieju.
 7. W ramach Turnieju organizowane będą rozgrywki w grę Counter-Strike: Global Offensive.
 8. Każdy Uczestnik Turnieju zobowiązany jest do posiadania własnej legalnej kopii gry oraz jego profil na platformie STEAM musi być publiczny w celu zweryfikowania ewentualnej blokady VAC.
 9. Kapitan drużyny pragnący zgłosić swoją drużynę do turnieju, musi dodać swoją drużynę do systemu MixArena, wypełniając prosty formularz znajdujący się pod adresem https://mixarena.pl/druzyna/stworz-druzyne
  Następnie w celu zaproszenia do drużyny swoich zawodników, przechodząc do widoku utworzonej drużyny jako zalogowany użytkownik z uprawnieniami kapitana drużyny, po lewej stronie w sekcji listy zawodników znajduje się niebieski przycisk o nazwie Link do zaproszeń. Wciśnięcie wspomnianego przycisku umożliwia wyświetlenie okna ze specjalnym linkiem, który umożliwi innym zalogowanym użytkownikom MixArena dołączenie do danej drużyny. Domyślnie hasło dołączenia, które zaproszony użytkownik ma podać to 123456. Jednocześnie kapitan drużyny w ustawieniach swojej drużyny, może zmienić wspomniane hasło dostępu w każdej chwili, dodatkowo może odświeżyć link dostępu do drużyny, dzięki czemu link, który trafił wcześniej do osób, straci ważność.
 10. Każdy zawodnik drużyny, który ma zostać powołany do reprezentacji drużyny w turnieju Light Cup 2019, musi posiadać powiązane konto MixArena z kontem na platformie STEAM. Jednocześnie z tego konta użytkownik deklaruje grę podczas wspomnianego turnieju. Użytkownik może dokonać połączenia z kontem steam, przechodząc do ustawień swojego konta do sekcji STEAM.
 11. Wpisowe do Turnieju jest odpłatne i wynosi 50 zł od drużyny.
 12. Numer konta do wpłacenia wpisowego: 
  ING Bank Śląski S.A. 
      23 1050 1722 1000  0090 3121  4696
  Odbiorca: 
      Krajowa Federacja Sportów Elektronicznych,
      ul. Mościckiego 106,
      33-100 Tarnów
   
  W tytule należy podać imię i nazwisko osoby zgłaszającej drużynę oraz indywidualny numer zgłoszenia, który został wygenerowany podczas rejestracji drużyny do turnieju.
 13. Zapisów do Turnieju należy dokonać poprzez zgłoszenie na stronie https://mixarena.pl/turniej/light-cup-2019/zapisy
  Po prawidłowym dokonaniu rejestracji na Turniej Kapitan drużyny zobowiązany jest o przesłanie drogą elektroniczną skanu wszelkich wymaganych dokumentów tj. zgody rodziców, jeśli w drużynie są zawodnicy niepełnoletni.
 14. Zapisy trwają od 22 sierpnia 2019 od godziny 10:00 i trwają do 31 sierpnia 2019 23:59:59.
 15. Czas trwania zapisów może ulec zmianie jeśli zostanie osiągnięty limit drużyn lub Organizator uzna że ma możliwość wydłużenia zapisów, o czym będzie informował na oficjalnych stronach powiązanych z turniejem.
 16. Zgłoszenia online mają charakter rezerwacji czasowej rezerwacji slota.
 17. Pełnosprawnymi Zawodnikami w Turnieju staną się członkowie drużyn, które dopełnią wszelkich niezbędnych formalności tj. dokonają wpłaty na konto, przesłać potwierdzenie wpłaty oraz zgody rodzica lub prawnego opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich i otrzymają od Organizatora potwierdzenia otrzymania slota w Turnieju (na adres e-mail podany w procesie rejestracji drużyny). Potwierdzenie od organizatora wówczas jest potwierdzeniem gwarantującym miejsce w  Turnieju “Light Cup 2019”.
 18. Pierwszeństwo otrzymania slota w Turnieju przysługuje drużynom, które w pierwszej kolejności spełnią wyżej wymienione formalności.
§4
Warunki rezygnacji z wzięcia udziału w Turnieju
 1. Rezygnacji z wzięcia udziału jest możliwa do 48 godzin od oficjalnego otrzymania slota w Turnieju. W przeciwnym razie opłata wpisowa nie będzie zwracana.
 2. Rezygnacji można dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@mixarena.pl, zawierającej wypełniony Załącznik nr 3 do Regulaminu oraz potwierdzenie dokonania przelewu z opłatą wpisową.
   
§5
Rozgrywka
 1. Rozgrywanie meczu pod wpływem jakichkolwiek narkotyków, alkoholu lub innych środków dopingujących jest surowo zabronione i będzie karane dyskwalifikacją z rozgrywek.
 2. Podczas trwania spotkań na serwerach mogą przebywać sędziowie w formie obserwatorów.
 3. Zawodnicy podczas spotkania nie mogą się wyzywać ani prowokować. Takie działanie może zakończyć się nawet podwójną dyskwalifikacją, o czym decydować będzie Organizator.
 4. Brak Uczestnika podczas wyznaczonego terminu spotkania może spowodować, iż zastosowany będzie walkower.
 5. Na zawodników czekamy maksymalnie do 8 minut od wyznaczonej daty i godziny spotkania. Po tym czasie Organizator lub Administrator podejmuje decyzje o przełożeniu, lub walkowerze.
 6. Każdy Zawodnik może dokonać zgłoszenia naruszenia regulaminu przez Uczestnika/ów Turnieju.
 7. W zgłoszeniu należy dokładnie i klarownie opisać zaistniałe naruszenie. Wskazać dokładne momenty naruszenia. Załączyć wszelkie dowody, powołać świadków. W innym przypadku zgłoszenie zostanie odrzucone.
 8. W przypadku naruszeń regulaminu podczas rozgrywek  Zawodnik zobowiązany jest o niezwłoczne poinformowanie Organizatora lub Administratora o zaistniałem sytuacji. Obsługa wydarzenia zajmie się sprawą niezwłocznie i powiadamia o decyzji gdy tylko ona zapadnie.
 9. Rozgrywki Turniejowe podzielone są na dwa etapy - eliminacje oraz faza finałowa, która odbędzie się w terminie 18-20 października 2019 podczas tegorocznego  Poznań Game Arena na stoisku organizatorów.
 10. Turniej ma charakter rozgrywki drużynowej, gdzie każda drużyna musi zgłosić co najmniej 5 zawodników oraz 2 rezerwowych.
 11. Jeśli drużyna pragnie aby podczas ich meczów towarzyszył im trener, podczas zgłoszenia drużyny, trener powinien być zgłoszony jako gracz rezerwowy oraz spełniać wszystkie wymagania tak jak zawodnik podstawowego składu.
 12. Faza eliminacyjnych przewidziane jest 128 miejsc w trybie rozgrywki online.
 13. Cztery najlepsze drużyny, wyłonione podczas zmagań w fazie eliminacyjnej zostaną zaproszone do fazy finałowych, która będzie miała charakter gry offline podczas PGA2019.
 14. Z uwagi na nieznaną liczbę ostatecznych uczestników w fazie eliminacyjnej, Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia harmonogramu rozgrywek, w terminie do 2 dni po zakończeniu ostatecznych zapisów.
§6
Rozgrywka Counter-Strike
 1. Mapy są odrzucane przez kapitanów. 
 2. Map pool obowiązujący na turnieju:  Dust ll, Inferno, Mirage, Nuke, Overpass, Train, Vertigo
 3. Banowanie

  W Przypadku Bo1:

  W przypadku BO3:

  Team A ban

  Team A ban

  Team B ban

  Team B ban

  Team A ban

  Team A pick map 1

  Team B ban

  Team B pick map 2

  Team A ban

  Team A ban

  Team B ban

  Team B ban

  Remaining

  Decider

 4. W serii kwalifikacyjnej  każdy mecz rozgrywany jest w formacie BO1.
  Właściwy turniej LAN odbywać się będzie w formacie BO3
 5. Używanie jakichkolwiek wspomagaczy, cheatów, macro w myszce itp - wiąże się z wydaleniem z turnieju.
 6. Obowiązkiem każdego gracza jest nagrywanie dem na każdej z map przez cały okres trwania meczu. W przypadku rozgrywania dogrywek zawodnicy również mają obowiązek nagrać dema dogrywek. Dema należy wysłać administracji na prośbę drużyny przeciwnej. Drużyna przeciwna powinna niezwłocznie po zakończeniu spotkania zgłosić podejrzenia co do drużyny tak by to odbyło się przed następnym spotkaniem (Nie później niż 15 min po zakończeniu spotkania).
 7. Każdy mecz zakończony porażką jest równoznaczny z zakończeniem udziału drużyny w turnieju.
 8. W przypadku złamania któregokolwiek z punktu regulaminu administracja zastrzega sobie prawo do nadania walkowera lub zdyskwalifikowania całej drużyny.
 9. Werdykty wydane przez administrację są ostateczne i bezapelacyjne.
 10. Niestawienie się na meczu równoznaczne jest z oddaniem spotkania walkowerem dla drużyny przeciwnej.
 11. Należy stawiać się minimum 15 min przed meczem. Spotkanie można wystartować tylko i wyłącznie mając 5 zawodników w drużynie.
 12. Osoby z innym Steam_id niż podane podczas rejestracji na turnieju nie będą mogły połączyć się z serwerem.
 13. Za niesportowe zachowania będą wyciągane konsekwencje (ostrzeżenie).
  Zachowania niezgodne z netykietą będą karane ostrzeżeniem.
  2 ostrzeżenia = W/o oraz wynik 16:0 dla przeciwnika na danej mapie.
 14. W trakcie turnieju nie ma możliwości dodania na serwer trenera.
 15. Kapitan drużyny musi zgłosić administracji przed rozpoczęciem meczu chęć posiadania trenera podczas spotkania. Dodatkowo trener musi być również zarejestrowany w turnieju na pozycji “zmiennik / trener” .
 16. Drużyna w każdym meczu może w składzie podstawowym wystawiać dowolnych zawodników Organizatorowi. Zawodnicy rezerwowi mogą zastępować zawodnika ze składu podstawowego w meczu, który został już rozpoczęty i zrestartowany, tylko i wyłącznie gdy: 
  1. zawodnik ma problemy ze sprzętem;
  2. zawodnik ma problemy techniczne / z zasilaniem;
  3. zawodnik ma problemy z łączem internetowym; 
  4. administrator wyraża zgodę na zamianę. 
  5. Zmiany mogą odbywać się jedynie podczas trwania pauzy
  Jeśli nastąpiły nieautoryzowane zmiany, sędziowie mogą zdyskwalifikować drużynę.
 17. W otwartych kwalifikacjach bierze udział maksymalnie 128 drużyn.
 18. Podczas każdego meczu drużyna ma prawo do 4 pauz taktycznych trwających 60 sekund (!pause). 
 19. W momencie zakończenia meczu remisem (15-15), dogrywka decyduje o ostatecznym wyniku spotkania. Jest ona rozgrywana do czasu wyłonienia zwycięzcy. System dogrywki to MR3 z funduszami na poziomie $10,000.
§7
Nagrody
 1. Nagrody zostaną przekazane osobiście zwycięzcy lub na ręce kapitana drużyny.
 2. Nagrody określa Organizator, o czym będzie informował na oficjalnych stronach powiązanych z Turniejem i/lub przygotuje nagrody niespodzianki, które zostaną przekazane w dniu finałów wydarzenia.
 3. Pula nagród to łącznie 25 000 PLN.
 4. Za zdobycie 4 pierwszych miejsc przewidziane są nagrody pieniężne i rzeczowe, które prezentują się następująco:
  1. miejsce: 2500 PLN + nagrody rzeczowe od sponsorów
  2. miejsce: 1500 PLN + nagrody rzeczowe od sponsorów
  3. miejsce: 1000 PLN + nagrody rzeczowe od sponsorów
  4. miejsce: 500 PLN + nagrody rzeczowe od sponsorów
 5. Pula nagród może ulec zmianom w zależności od zaangażowania sponsorów.
§8
Postanowienia końcowe
 1. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Turnieju.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy z przeprowadzeniem Turnieju, jeżeli nastąpiły one na skutek zdarzeń niezależnych od Organizatora oraz zdarzeń, których nie mógł przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec.
 3. Wszelkie kwestie sporne związane z przebiegiem Turnieju będą rozpatrzone i rozstrzygane przez Organizatora i ustalane wyłączenie z Zawodnikami. Decyzje Organizatora Turnieju są nieodwołalne.
 4. Zawodnik zobligowany jest do podania numeru telefonu komórkowego bądź adresu poczty elektronicznej, pod którym będzie dostępny w ciągu całego okresu trwania turnieju.
 5. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, a także do przerwania lub zawieszenia Turnieju, lub do jego wcześniejszego zakończenia, wyłącznie z ważnych przyczyn, do których należą zmiana przepisów prawa lub siła wyższa. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator powiadomi o tym Uczestników, ze stosownym wyprzedzeniem.
 6. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Turnieju.
 7. Regulamin wchodzi w życie w dniu publikacji na oficjalnej stronie internetowej turnieju.

Załączniki, o których mowa w powyższym regulaminie w wersji skróconej, dostępne są poniżej w pełnej wersji regulaminu opublikowanej w formacie PDF.

Pełna wersja regulaminu w formacie PDF

Aktualizacja: 22/08/2019 08:32
CiasteczkaNasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.