Logo Light Cup 2019
live-news-icon

Live News

Dbamy o prywatność odwiedzających tę stronę. Nasza polityka prywatności jest przedstawiona poniżej i wyjaśnia, w jaki sposób będziemy traktować Twoje dane osobowe. Żadne z postanowień niniejszej Polityki prywatności nie ogranicza Twoich ustawowych praw w odniesieniu do twoich danych osobowych. Przekazując nam dane osobowe za pośrednictwem strony mixarena.pl (ta "witryna" lub ta "strona"), użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych zgodnie z niniejszymi zasadami, naszymi Warunkami użytkowania i naszej Polityce plików cookie. Wszelkie definicje stosowane w niniejszej Polityce Prywatności mają takie samo znaczenie jak podane w naszych Warunkach użytkowania.

Nasza polityka prywatności określa jak KFSE gromadzi dane, oraz informacje podczas odwiedzania strony oraz korzystania z jej usług przez użytkownika, a także, w jaki sposób KFSE może ich używać lub je udostępniać. Niniejsza polityka określa wyłącznie własne praktyki - nasza polityka nie określa działań osób trzecich, których nie jesteśmy właścicielem lub nie są kontrolowane przez KFSE, z którymi użytkownik może wchodzi w interakcję w ramach działania strony. Przykładem takiej sytuacji może być "polubienie" naszego fanpage na platformie społecznościowej Facebook lub też połączenie swojego konta na naszej stronie z kontem na platformie Steam. Przykładowe sytuacje opisane we wcześniejszym zdaniu, pokazują sytuację, gdzie w ramach naszej strony wywoływana jest zewnętrzna aplikacja, w ramach której istnieją niezależne od KFSE warunki użytkowania, polityki prywatności oraz inne regulację odnośnie do przetwarzania danych osobowych.

Pamiętaj, że jeśli którakolwiek z części polityki jest niezrozumiała, można skontaktować się z nami w celu zadania pytań. Nasze Centrum wsparcia - Support KFSE chętnie wyjaśni wszelkie potencjalne niejasności.

1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników korzystających z witryny internetowej zlokalizowanej pod adresem internetowym mixarena.pl​​​​​​​
  2. Witryna internetowa kfse.pl szanuje prawo użytkowników do prywatności i dokłada wszelkich starań, w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony powierzonych danych osobowych.
  3. Administratorem danych osobowych przekazanych przez użytkowników jest Krajowa Federacja Sportów Elektronicznych, ul. Mościckiego 106, 33-100 Tarnów NIP: 9930662579 REGON: 366830979 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000739998.

2. Jakie informacje oraz dane zbieramy

Zbieramy informację, oraz dane, które każdy użytkownik strony dostarczył lub przekazał nam w sposób dobrowolny. Gdy użytkownik lub potencjalny użytkownik proszony jest o jakieś informację, lub dane, nie musi ich podawać i udostępniać, ale jeśli odmówi, może mieć ograniczony dostęp do niektórych usług oraz elementów strony, a co za tym idzie, nie może korzystać z pełnej funkcjonalności strony oraz jej usług.

Zbieramy informacje, które użytkownik wprowadza lub w inny sposób podaje w oferowanych usługach, w tym następujące:

Usługi strony oferują także różne funkcje społecznościowe, takie jak oś czasu i czat. Informacje udostępniane podczas korzystania z tych funkcji są informacjami publicznymi, co oznacza, że możemy je zbierać i wykorzystywać (w tym do egzekwowania naszych Warunków Użytkowania oraz zgodnie z opisaną w części Ujawnianie danych osobowych zapobiegać oszustwom i innym zachowaniom niezgodnym), a w niektórych przypadkach mogą one też być zbierane lub wykorzystywane przez innych bez wiedzy użytkownika (na przykład, gdy podczas transmisji jakichś działań odbywa się prezentacja funkcjonalności strony).

Mając na uwadze charakter gromadzonych i przetwarzanych przez KFSE, który towarzyszy rozgrywce gier komputerowych, wyróżniając tutaj gry wieloosobowe, należy pamiętać, że niektóre informacje, takie jak statystyki dotyczące gry i osiągnięcia, będą mógły być publicznie dostępne dla innych. Możemy rejestrować i przypisywać rozgrywkę do konkretnych informacji oraz odtwarzać lub w inny sposób udostępnić je innym użytkownikom bez powiadamiania użytkownika. Przykładem może być sytuacja, w której osoby uprawnione na zlecenia użytkownika analizują jego postęp w grze XYZ. Użytkownik otrzymuje zgodnie z zadaniem odpowiednią analizę oraz przesłankę. Osoba uprawniona może wykorzystać wykonaną już wcześniej analizę do realizacji innego zadania pokazując jak należy wykonać poprawnie daną czynność w grze XYZ. Osoba uprawniona zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale Bezpieczeństwa ma na uwadze poufność danych każdego użytkownika, dlatego ogranicza udostępnienie danych wyłącznie do minimum.

Pragniemy podkreślić fakt, że pewne informacje oraz dane zbierane są automatycznie, a dotyczą one następujących kwestii:

Możemy zbierać informacje/dane od osób trzecich w celu uzupełnienia informacji/danych podanych przez użytkownika oraz informacji zbieranych automatycznie. Na przykład:

Możliwe jest używać technologii takich jak pliki cookie i nasze własne serwery, które pomagają nam w zbieraniu i przechowywaniu tych informacji.

3. Co robimy z Twoimi danymi

Wykorzystanie Twoich danych. Możemy wykorzystywać Twoje dane do wielu celów, w tym:

4. Ujawnianie danych osobowych

Z wyjątkiem sytuacji jasno opisanych w niniejszych zasadach, KFSE nie ujawnia, nie sprzedaje, nie dzierżawi, nie pożycza, nie wynajmuje ani nie udostępnia danych osobowych użytkownika żadnej stronie trzeciej.

Dane osobowe użytkownika mogą być ujawnione i udostępnione agencjom partnerskim, które wykonują usługi w imieniu KFSE. Strony trzecie dostaną wyłącznie informacje wymagane do wykonania określonych wyżej usług; te informacje będą przechowywane i chronione przez te same zasady i poziom ochrony, jaki obowiązuje w KFSE i nie mogą być używane do żadnych innych celów.

Informacje o użytkownikach mogą zostać też przekazane i ujawnione jako aktywa biznesowe w przypadku przejęcia, sprzedaży lub wchłonięcia firmy. W przypadku tego mało prawdopodobnego wydarzenia, KFSE poinformuje użytkowników zgodnie z procedurą opisaną poniżej.

KFSE zastrzega sobie prawo do ujawnienia i przekazania danych osobowych użytkownika, jeżeli byłoby to wymagane prawnie oraz kiedy uważamy, że ujawnienie jest konieczne do ochrony naszych praw lub podporządkowaniu się procesowi sądowemu, nakazowi sądowemu lub pozwowi przyjętemu na naszej witrynie. Zbierając, wykorzystując, udostępniając i w inny sposób przetwarzając wszelkiego rodzaju informacje oraz dane użytkownika w celach opisanych w niniejszej polityce, bazujemy na kilku zasadach prawnych. Te zasady prawne to między innymi:

Upoważniamy naszych użytkowników do pomocy w nadzorowaniu naszych zasad dotyczących pewnych zachowań innych użytkowników, którzy za pośrednictwem naszej strony lub wykorzystując jej wizerunek próbują dokonać. lub dokonali czynu niegodnego. lub karalnego. Przykładem może być sytuacja, w której użytkownicy strony mogą zgłaszać informacje o sobie nawzajem i przesyłać opisy aktywności oraz działań, które pomogą nam ustalić, czy zgłoszone zachowanie stanowiło naruszenie zasad i procedur odnoszących się do zachowania użytkownika, a także wszelkie ewentualne przeciwdziałanie (takie jak tymczasowe lub stałe zawieszenie konta, lub jego ograniczenie).

5. Dostęp do własnych danych

Każdy użytkownik może modyfikować swoje dane jako podał podczas rejestracji z wyjątkiem nazwy użytkownika, która jest unikalną nazwą nieulegającej zmianie. Wyjątkiem jest sytuacja, w której to nazwa użytkownika zawiera niedozwoloną frazę. Wówczas użytkownik może zostać poproszony o jej zmianę, gdzie zostanie mu udzielona taka możliwość lub też administracja dokona zmiany samodzielnie.

Alternatywnie użytkownicy mogą skontaktować się z KFSE poprzez Centrum wsparcia - Support KFSE lub bezpośrednio kontaktując się z KFSE i poprosić o kopię informacji zebranych przez KFSE do wyodrębnienia i dostarczenia w czytelnym formacie. KFSE odpowie na takie prośby bez nieracjonalnej zwłoki. KFSE pragnie również zaznaczyć, że zgodnie z art. 15 ust. 3 RODO dostarczy wyłącznie jedną darmową kopię danych. Każda kolejna prośba użytkownika, który będzie ubiegał się o kopie swoich danych zezwala KFSE na pobranie opłaty w rozsądnej wysokości. Działanie to ma na celu zabezpieczenie KFSE, jako Administratora Bazy Danych przed całkowitym uniemożliwieniem normalnego funkcjonowania.

Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak długo Twoje konto jest aktywne lub póki to konieczne do dostarczania Ci usług. Użytkownicy mogą skontaktować się z nami za pośrednictwem Centrum wsparcia - Support KFSE, żeby anulować swoje konto lub poprosić, abyśmy usunęli lub nie korzystali z ich danych w celu dostarczania usług. W tych sytuacjach zachowamy i będziemy korzystać z danych użytkownika tylko w stopniu koniecznym do zastosowania obowiązujących nas regulacji prawnych, zapobiegania oszustwom, rozwiązywania sporów i wykonania naszych umów.

6. Prywatność dzieci

Strona oraz usługi przez nią oferowane są dla odbiorcy ogólnego, które nie są przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 13 roku życia. KFSE nie zamierza i nie będzie celowo zbierać, wymagać lub prosić o dane osobowe osób poniżej 13 roku życia. Nie kierujemy naszych treści konkretnie do dzieci poniżej 13 roku życia, a dzieci prosimy, aby nie korzystały z naszych stron oraz usług ani nie przekazywały nam w inny sposób żadnych informacji.

Każdy potencjalny nieletni użytkownik, który nie ukończył 18 roku życia, może korzystać ze strony oraz jej usług tylko i wyłącznie za wiedzą, oraz jednoczesną zgodą rodzica, lub prawnego opiekuna. Brak wiedzy, lub zgody rodzica lub prawnego opiekuna zabrania nieletniemu podawać swoich danych osobowych, lub jakkolwiek używać strony bez wcześniejszego uzyskania pozwolenia rodzica lub opiekuna prawnego.

Rodzic lub opiekun prawny dziecka poniżej 13 roku życia, który ma przesłanki przypuszczać, że jego dziecko lub wychowanek, na którym sprawuje prawną opiekę mógł przekazać KFSE jakiekolwiek dane oraz informację, są proszeni o niezwłoczne skontaktowanie się z KFSE celem złożenia żądania ich usunięcia.

Rodzic lub opiekun prawny osoby niepełnoletniej, który ma przesłanki przypuszczać, że jego dziecko lub wychowanek, na którym sprawuje prawną opiekę mógł przekazać KFSE jakiekolwiek dane oraz informację, są proszeni o niezwłoczne skontaktowanie się z KFSE celem ustalenia, jakie dane oraz informację zostały zgoromadzone. W obecnej sytuacji również zostaną przeprowadzone odpowiedni działania, mające na celu uregulowanie wszelkich formalności, jakich dopuścił się nieletni.

7. Bezpieczeństwo

Dokładamy wszelkich dostępnych starań w celu zabezpieczenia fizycznego, technologicznego i organizacyjnego, aby chronić informację oraz dane przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dodatkowo do ochrony niektórych gromadzonych danych wykorzystujemy technologie umożliwiające szyfrowanie oraz inne algorytmy mieszania, które umożliwiają zwiększenie poziomu bezpieczeństwa danych, jakie posiadamy. KFSE stale monitoruje i przestrzega standardów ochrony informacji podczas wszystkich działań, a mianowicie:

Jednakże pragniemy przypomnieć niezaprzeczalny fakt, o którym każdy powinien zawsze pamiętać i mieć na uwadze, nic nie jest w stanie zagwarantować pełnego bezpieczeństwa, żaden serwer, sieć komunikacyjna ani transmisja danych przez Internet nie jest w 100% bezpieczna. Strony oraz usługi, jakie oferujemy, nie są tu wyjątkiem. Pragniemy jednak jeszcze raz powtórzyć przesłankę z pierwszego akapitu rozdziału odnoszącego się do bezpieczeństwa, KFSE dokłada wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą klasę bezpieczeństwa danych swoich użytkowników oraz klientów. Świadome korzystanie z technologii jest kluczowe. Dlatego też decyzja o udostępnieniu nam danych należy wyłącznie do użytkownika. Jeśli zdecyduje się on to zrobić, potwierdza, że robi to z uwzględnieniem tego ryzyka.

8. Odnośniki

Witryny internetowe, aplikacje internetowe oraz aplikacje mobilne, które są dostarczane przez KFSE mogą zawierać linki do stron, serwisów i funkcji stron trzecich, jednostek zależnych i partnerów, którzy mogą używać i podlegać innym zasadom i procedurom zapewnienia poufności niż wymienione tutaj. KFSE nie jest odpowiedzialne za politykę poufności oraz warunków użytkowania tych źródeł.

9. Aktualizacje i wersje

Treści znajdujące się na stronie mogą ulegać zmianie. Zgodnie również z przesłanką znajdującą się w Warunkach użytkowania, możemy zmieniać zasady naszej strony. Technologia oraz prawo ciągle ewoluuje, dlatego też będziemy od czasu do czasu aktualizować nasze wszystkie regulaminy, zasady oraz polityki, w ramach których działa nasza strona i świadczone są usługi. Nasze działania mają na celu odzwierciedlenie aktualnych możliwości technologicznych, regulacji prawnych, jakie w danym momencie obowiązują, celów biznesowych lub w innych celach, które uznamy za konieczne lub właściwe. Każda modyfikacja wszelkich zasad, warunków oraz polityki wchodzi w życie w momencie opublikowania. Dla większej przejrzystości naszych działań obok każdej ważnej publikacji odnośnie  do zasad, warunków oraz polityki widoczna będzie zaktualizowana data określająca “ostatnią modyfikację”. Zastrzegamy sobie sytuację, że zmiany zasad, warunków oraz polityki, mogą również posiadać przesłankę informującą, od jakiego terminu będą obowiązywać zmiany. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w zasadach, warunkach lub polityce, powiadomimy o tym dodatkowo za pomocą:

Niektóre z treści na stronie mogą posiadać dodatkowy atrybut, określający aktualną wersję publikacji. Zastrzegamy sobie możliwość aktualizacji publikacji, ograniczając dostęp do poprzedniej wersji publikacji.

10. Kontakt

W sprawach związanych z problemami technicznymi, zgłoszeniem błędów, omówieniem spraw wszelkich zasad oraz polityki strony należy skontaktować się z nami za pośrednictwem Centrum wsparcia - Support KFSE.

Jeśli potrzebny jest kontakt z Krajową Federację Sportów Elektronicznych zapraszamy serdecznie na oficjalną stronę internetową zlokalizowaną pod adresem internetowym kfse.pl, gdzie znajdą Państwo wszelkie dane kontaktowe oraz informację o działaniach KFSE.

 

Aktualizacja: 2019-08-21

CiasteczkaNasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.